Turboliquidatie - De Neef Advocaten

Turboliquidatie

In onze incassopraktijk zien wij af en toe debiteuren die hun bedrijf hebben gestaakt door de rechtspersoon bij de kamer van koophandel uit te schrijven. De zogenaamde turboliquidatie.

Turboliquidatie is een van de snelste en makkelijkste manieren om een rechtspersoon uit te schrijven. Als een bedrijf geen baten meer heeft, kunnen de aandeelhouders een formeel besluit tot ontbinding van de rechtspersoon nemen, die daardoor ophoudt met bestaan. Dit hoeft dan alleen nog maar in het handelsregister te worden ingeschreven en het bedrijf is van de radar verdwenen.

Wettelijk gezien mag je turbo liquideren als de vennootschap geen baten meer heeft. Als er wel baten zijn dan mag je niet turbo liquideren, maar moet het vermogen van de vennootschap eerst op de normale manier worden vereffend.

Dat zet de deur open naar fraude. Immers, menigeen die met een bedrijf wil stoppen zal er wel voor zorgen dat hij zelf niets tekort komt (zoals management-fee) of dat de bedrijfseigendommen (GSM, laptop) niet netjes worden verkocht maar naar privé verdwijnen. Immers, zodra de baten zijn verdwenen kan er turbo geliquideerd worden.

Maar hoe zit het dan met schulden? De weg van de turboliquidatie wordt nogal eens gevolgd door bestuurders die willen voorkómen dat het faillissement van de vennootschap wordt uitgesproken en er een curator wordt aangesteld die het bestuursbeleid gaat onderzoeken en ‘verdwenen’
vermogensbestanddelen gaat terughalen. Als er schulden zijn die niet vanuit de verkoopopbrengst van de baten kunnen worden betaald, dan mag je niet turbo liquideren maar moet de vereffenaar het faillissement van de vennootschap aangeven.

Bent u als schuldeiser rechteloos na onterechte turboliquidatie van uw debiteur?
U kunt tegen de onterechte verdwijning van uw debiteur wel optreden. Zo kunt u bij de rechter heropening verzoeken. U kunt ook het faillissement van uw debiteur aanvragen. De rechtbank kan dan een curator aanstellen die zal onderzoeken of het bestuur haar taak behoorlijk heeft vervuld, of er schuldeisers selectief zijn betaald en of er baten zijn weggesluisd. Dat zou in theorie tot een uitkering aan u kunnen leiden.

U kunt ook een andere weg volgen. In het handelsregister staat namelijk ingeschreven wie de bestuurder was. Als schuldeiser kunt u hem persoonlijk aansprakelijk stellen omdat hij onrechtmatig tegen u handelt door ten onrechte niet het faillissement aan te vragen. Immers, u heeft nog een vordering zodat de vennootschap nog schulden heeft. De ex-bestuurder zal zich kunnen proberen te verweren door te stellen dat u geen schade heeft geleden omdat een faillissement niet tot uitkering leidt als er geen baten zijn. Maar dat weet je pas als blijkt dat er geen sprake is van bestuurdersaansprakelijkheid of niet toegestane acties. En dat moet door een curator worden uitgezocht.

Of dat tot betaling van uw vordering gaat leiden weet ik natuurlijk niet, maar de ex-bestuurder of de vereffenaar die in privé wordt aangesproken zal het in ieder geval erg warm krijgen waarna er soms ineens nog een potje aanwezig blijkt waaruit uw factuur betaald kan worden.

Andersom geredeneerd moet u zich nog even achter de oren krabbelen voordat u een besluit tot turboliquidatie neemt. Laat u daar eerst goed over adviseren, want voor u het weet staat er een boze schuldeiser bij u thuis op de stoep.