Hal kantoor - De Neef Advocaten

Verjaring

Als u na langere tijd aanspraak op een recht wilt maken, loopt u het risico dat u uw vorderingsrecht door het enkele verstrijken van de tijd kwijt bent geraakt. In juridisch jargon is uw vorderingsrecht dan verjaard.

Verjaring houdt niet in dat de vordering verdwijnt: alleen kunt u bij de rechter geen nakoming meer eisen. Juridisch gezien wordt de vordering omgezet in een ‘natuurlijke’ verbintenis. Dit houdt bijvoorbeeld in dat u een verjaarde vordering wel kunt verrekenen met een schuld aan uw wederpartij of dat als de wederpartij per ongeluk betaalt, hij dat niet onverschuldigd betaald kan terugvorderen.

De ratio daarvan is de rechtszekerheid: je moet niet na enkele decennia geconfronteerd kunnen worden met vorderingen waar je niet meer op gerekend had of waarvan je de bewijsstukken niet meer hebt.

De algemene verjaringstermijn is 20 jaar. Volgens oud Hollands gebruik geldt de hoofdregel slechts voor een paar gevallen en gelden voor de meeste vorderingen andere termijnen.

Vorderingen tot vernietiging van een overeenkomst wegens dwaling of bedrog verjaren na 3 jaar. Voor een vordering tot nakoming van een overeenkomst geldt een termijn van 5 jaar nadat de vordering opeisbaar is geworden.

Bij koopovereenkomsten gelden nog kortere termijnen, zo moet de verkoper vaak binnen 2 jaar betaling van de koopsom eisen en heeft de koper meestal maar 2 maanden na ontdekking de tijd om zich op gebreken te beroepen.

In het arbeidsrecht gelden weer andere termijn, bijvoorbeeld 2 of 6 maanden voor het inroepen van de vernietigingsgrond bij ontslag of 3 jaar voor het inroepen van de vernietiging van een beding in cao of arbeidscontract.

U kunt voorkómen dat een vordering verjaart door de verjaring te ‘stuiten’. Dat is een handeling waarmee u de lopende verjaringstermijn afbreekt. Er kan op meerdere manieren worden gestuit: als de schuldenaar de vordering erkent, als er een gerechtelijke procedure over de vordering wordt gestart (dagvaarding) of als u de tegenpartij schriftelijk laat weten dat u uw vordering handhaaft. U moet natuurlijk wel kunnen bewijzen dat uw stuitingsmededeling de wederpartij heeft bereikt (dus: aangetekend, fax, deurwaardersexploit).

Na stuiting begint weer een nieuwe verjaringstermijn te lopen. Ook die kan weer gestuit worden, zodat u nog lang door kunt gaan.

Om het nog wat ingewikkelder te maken: voor sommige vorderingen geldt dat het doen van een stuitingsmededeling niet genoeg is maar dat u een gerechtelijke procedure moet beginnen.

De verjaringsregels zijn keihard: verjaard is verjaard en er zijn bijna geen verzachtende omstandigheden denkbaar. Daarnaast is de regeling erg ingewikkeld.

Laat u daarom goed –door een advocaat die in verbintenissenrecht is gespecialiseerd- adviseren als u besluit om een vordering ‘even’ te laten rusten of als u zelf wordt geconfronteerd met een oudere kwestie. Het is voor u als eiser zuur als de rechter na een jarenlange procedure
uw vordering afwijst omdat deze verjaard is.