Betaling van uw facturen - De Neef Advocaten

Betaling van uw facturen

Als u voor iemand werkt of goederen levert, dan wilt u daarvoor graag betaald worden. Liefst tijdig. Welke regels gelden daar tegenwoordig voor?

Van belang is of uw klant een consument is, of een bedrijf/overheidsinstantie.

Wanneer een consument uw factuur precies moet betalen, staat vreemd genoeg niet in de wet. Dat is dus aan partijen overgelaten. U kunt dus een betalingstermijn in (de algemene voorwaarden bij) de overeenkomst opnemen, of in uw orderbevestiging vermelden. Als u niets afspreekt raakt een consument pas na aanmaning in verzuim.

De betalingstermijn voor leveringen aan bedrijven of overheden is wel wettelijk vastgelegd: binnen 30 dagen na de dag van ontvangst van de factuur. Contractueel mag een andere betaaltermijn worden overeengekomen, mits niet langer dan 60 dagen. Overheden en grote klanten maken daar vaak gebruik van. Om kleinere leveranciers te beschermen is een contractuele betalingstermijn langer dan 60 dagen alleen toegestaan als de klant kan aantonen dat dit voor geen van beide partijen nadelig is.

Waar heeft u recht op als uw klant niet betaalt?
Als uw klant uw factuur niet of te laat betaalt, mag u over de periode dat uw klant in verzuim is de wettelijke rente in rekening brengen. Dat is een vergoeding voor de schade die u lijdt doordat u niet de beschikking heeft over het bedrag waarop u wel recht heeft. Dat is ook logisch want als u rood moet staan omdat uw klanten zo laat betalen, moet u daar ook rente voor betalen.

Bij leveringen aan bedrijven en overheid geldt de wettelijke rente voor handelstransacties, ook wel de ‘rente ex 6:119a BW’ genoemd.

Bij leveringen aan consumenten geldt de ‘gewone’ wettelijke rente. Deze is veel lager dan de rente voor overheden en bedrijven.

Net zoals andere rentes zijn deze percentages de afgelopen vijf jaar flink gezakt. U kunt de rente makkelijk zelf berekenen, de percentages staan op de website van De Nederlandsche Bank:

Ingangsdatum: % consumenten % niet-consumenten
1-1-2010 3,00 8,00
1-7-2010 3,00 8,00
1-1-2011 3,00 8,00
1-7-2011 4,00 8,25
1-1-2012 4,00 8,00
1-7-2012 3,00 8,00
1-1-2013 3,00 7,75
16-3-2013 3,00 8,75
1-7-2013 3,00 8,50
1-1-2014 3,00 8,25
1-7-2014 3,00 8,15
1-1-2015 2,00 8,05

De rente begint automatisch te lopen vanaf het moment dat de klant in verzuim is, dus na afloop van de wettelijke of contractuele betalingstermijn. U hoeft daarvoor dus niets te doen.

Incassokosten
Naast de wettelijke rente heeft u ook recht op vergoeding voor de kosten die u moet maken om een geldvordering te innen. Om gehakketak over de hoogte van de schade te voorkómen, hoeft u niet te bewijzen dat er werkzaamheden zijn verricht en wat die u precies gekost hebben, maar mag u een percentage van het factuurbedrag in rekening brengen. Het minimumbedrag van de vergoeding is € 40.

Alleen als uw klant een bedrijf (B2B) of overheidsinstantie is, mag u in de overeenkomst andere percentages opnemen. Als u geen overeenkomst heeft, dan geldt de wettelijke regeling.
vordering t/m percentage maximum
€ 2.500,– 15% over de hoofdsom € 375,–
€ 5.000,– € 375,– + 10% over (hoofdsom minus € 2.500,–) € 625,–
€ 10.000,– € 625,– + 5% over (hoofdsom minus € 5.000,–) € 875,–
€ 200.000,– € 875,– + 1% over (hoofdsom minus € 10.000,–) € 2.775,–
boven € 200.000,– € 2.775,– + 0,5% over (hoofdsom minus € 200.000,–) € 6.775,–

Als uw klant een consument is, mag u pas vergoeding van incassokosten claimen als u (kunt bewijzen dat u) een betalingsherinnering heeft gestuurd. De Wet stelt aan de 14-dagen brief een aantal eisen. Daar moet in staan wat de hoogte van de maximale incassokosten is als er niet wordt betaald, en moet aan de klant een termijn van (minimaal) 14 dagen worden gegeven om alsnog te betalen zonder kosten te zijn verschuldigd.

Als uw klant een bedrijf is, dan hoeft u geen 14-dagen brief te sturen. Wij zien echter steeds vaker dat rechters slechts een forfaitair bedrag voor incassokosten toekennen, als er een brief is gestuurd. Als u dat niet kunt bewijzen, dan moet u precies uitleggen welke bijzondere inspanningen u heeft verricht om betaling te krijgen en welke kosten u daarvoor heeft gemaakt.

Wij raden onze klanten aan om voor hun betalingsherinnering aan alle klanten (dus niet alleen aan consumenten) een sjabloon te maken waarin de kosten automatisch worden berekend en er een termijn van 14 dagen wordt gegeven om nog kosteloos te betalen. Daarmee voorkomt u een extra 14-dagen termijn als wij de vordering voor u gaan incasseren.