Spreekkamer - De Neef Advocaten

De ingebrekestelling

Wij krijgen soms zaken waarin een leverancier zijn verplichtingen niet nakomt en de opdrachtgever het werk door een ander laat afmaken en de extra kosten op de leverancier wil verhalen. Kan dat zo maar?

Als uw wederpartij de overeenkomst niet (goed) nakomt, heeft u niet gelijk recht op schadevergoeding en mag u de overeenkomst niet gelijk ontbinden.

Tenzij nakoming van de overeenkomst al blijvend onmogelijk is (zoals de bruidsfotograaf die op de dag van de bruiloft niet kwam opdagen), is meestal nodig dat de wederpartij ‘in verzuim’ is. In normale gevallen raakt de schuldenaar pas in verzuim nadat de schuldeiser hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld.

Een goede ingebrekestelling bevat een duidelijke omschrijving van wat u vordert en op grond waarvan. Ook moet u een redelijke termijn aan de wederpartij stellen om zijn verplichtingen alsnog na te komen. Als de wederpartij de door u gestelde termijn niet nakomt, raakt hij in verzuim. Pas al hij in verzuim is, kunt u gebruik maken van uw schuldeisersrechten, zoals schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Op deze hoofdregel zijn een paar uitzonderingen. In sommige gevallen leiden het gedrag en de mededelingen van de schuldenaar er namelijk toe, dat hij zonder ingebrekestelling in verzuim raakt.

De eerste uitzondering is dat uit de houding van uw wederpartij blijkt dat aanmaning en termijnstelling zinloos zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om gevallen dat de schuldenaar stelt dat hij pas veel later tot nakoming verplicht is, als hij aansprakelijkheid ontkent of als hij op uw mailtjes en brieven niet meer reageert. In dit soort gevallen kunt u als schuldeiser voor de ingebrekestelling volstaan met de schriftelijke mededeling waaruit blijkt dat u de wederpartij aansprakelijk houdt voor de schade.

De tweede uitzondering waarin je geen ingebrekestelling hoeft te sturen is als je uit een mededeling van de wederpartij moet afleiden dat hij tekort zal schieten. Bijvoorbeeld als hij de overeenkomst betwist of als hij meldt dat hij niet gaat nakomen.

Dit zijn wel uitzonderingen voor de noodgevallen waarin geen goede ingebrekestelling is gestuurd of waarin u niet kunt bewijzen dat de wederpartij uw brief heeft ontvangen.

Het wel of niet sturen van een brief lijkt misschien een kleinigheidje, maar als je in een gerechtelijke procedure over nakoming en schadevergoeding terecht komt, kan een klein briefje het verschil maken tussen winnen en verliezen. Als je als schuldeiser geen deugdelijke ingebrekestelling hebt gestuurd en de wederpartij niet in verzuim is, heb je geen recht op schadevergoeding van de wederpartij en ben je misschien wel zelf schadeplichtig.

Bel daarom eerst uw advocaat, voordat u uw schuldenaar meldt dat u het werk door een ander laat afmaken en zijn facturen niet gaat betalen.