Achterkant kantoorpand - De Neef Advocaten

Gebrek aan woning

Tijdig klagen
De wet heeft het over klagen binnen ‘bekwame tijd’. Wees alert op dit punt want als u niet tijdig klaagt, kunt u al uw mogelijke aanspraken verliezen. Hieronder zal ik kort uiteenzetten welke stappen u in het voorkomende geval het beste kunt ondernemen. Liefst tijdig. Welke regels gelden daar tegenwoordig voor?

Hoewel op de verkoper de plicht rust eventuele (verborgen)gebreken aan de woning ten tijde van de verkoop te melden, gebeurt dit nog te vaak niet. Een uiterst vervelende situatie wanneer u daar pas later achter komt. De wet schrijft dan voor dat u binnen ‘bekwame tijd’ de verkoper op de hoogte dient te stellen van het betreffende gebrek. Maar wat is klagen binnen bekwame tijd en wat is het juiste moment dat u uw beklag bij de verkoper dient te doen?

Schriftelijk en aangetekend meedelen
De wet definieert het begrip bekwame tijd niet. U doet er goed aan zodra u bijvoorbeeld een mogelijke lekkage of houtrot ontdekt dit direct per aangetekende brief aan de verkoper te melden. Zo kunt u bewijzen dat u binnen bekwame tijd bij de verkoper heeft geklaagd.

Deskundig onderzoek
Het komt dikwijls ook voor dat u, om het gebrek en/of de oorzaak precies vast te kunnen stellen, deskundig onderzoek dient uit te laten voeren. Als zo’n onderzoek nodig is, begint de klachttermijn pas te lopen als met voldoende zekerheid vaststaat dat de woning inderdaad niet voldoet aan hetgeen u ervan mocht verwachten. Alhoewel het strikt genomen dan nog niet hoeft, adviseren wij om praktische redenen de verkoper – na het ontdekken van het gebrek of non-conformiteit – schriftelijk mee te delen dat u een mogelijk gebrek aan de woning heeft ontdekt en dat u een onderzoek daarnaar zult laten uitvoeren. Op deze wijze heeft u binnen bekwame tijd uw beklag gedaan en kan de oorzaak nog nader worden vastgesteld. Het is daarbij wel van belang dat u de verkoper zo mogelijk betrekt bij het onderzoek en er in ieder geval voor zorgdraagt dat de verkoper de uitkomst van het deskundig onderzoek zo spoedig mogelijk verneemt. Mocht een dergelijk onderzoek veel tijd in beslag nemen, dan is het raadzaam dit tussentijds aan de verkoper mee te delen.

Ingebrekestelling
In uw brief aan de verkoper waarin u klaagt dat sprake is van een gebrek aan de woning, is het tevens van belang de verkoper aansprakelijk te stellen voor de schade die u lijdt en nog zal lijden door zijn/haar tekortkoming. U dient vervolgens de verkoper een termijn te geven om alsnog na te komen. Verstrijkt deze termijn en verkoper komt niet na, dan is de verkoper in verzuim en dient u om uw schade te verhalen een procedure te starten.

Verjaring
U dient er op bedacht te zijn dat, op het moment u het gebrek kenbaar heeft gemaakt aan de verkoper, er een verjaringstermijn van maximaal twee jaar gaat lopen. Binnen deze periode dient u een eventuele vordering bij de rechter aanhangig te maken. Dit houdt in dat u binnen twee jaar na het melden van het gebrek bij de verkoper, een procedure dient te starten om uw schade op de verkoper te verhalen. Mocht u dit nalaten, dan vervalt uw recht op schadevergoeding. Gezien de complexiteit van dit soort zaken en de verstrekkende gevolgen is het raadzaam tijdig juridisch advies in te winnen.