Let op als u gaat verbouwen - De Neef Advocaten

Let op als u gaat verbouwen

Begeleiding
Het beste advies is dat u vooraf een deskundige inschakelt, zoals een architect of een bouwkundig adviesbureau, om het bestek op te stellen, de offertes te vergelijken en de bouw voor u te begeleiden. Als er tijdens de bouw een geschil ontstaat of dreigt te ontstaan, kunt u het best direct een deskundige zoals een advocaat raadplegen. Voorkómen is namelijk altijd goedkoper dan genezen.

Het bestek
Veel bouwgeschillen gaan over de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden en over meerwerk. Omdat de rechter in dat soort gevallen eerst het bestek en de overeenkomst raadpleegt, moet u er voor zorgen dat de kwaliteit en de omvang van de werkzaamheden die u wenst, ook duidelijk uit het bestek en de overeenkomst blijken. In offertes wordt vaak kortheidshalve verwezen naar het bestek. Als werkzaamheden niet in dat bestek staan, kan de aannemer onder voorwaarden aanspraak maken op vergoeding van de extra uitgevoerde werkzaamheden, het zogenaamde meerwerk. Zo’n bestek kunt u dus beter niet zelf opstellen, maar aan een specialist overlaten. Zo vergeet u niets en als er een fout in het bestek blijkt te staan, kunt u de opsteller daarop aanspreken.

Keus van de aannemer
Kies vervolgens voor een aannemer die is aangesloten bij een branchevereniging of garantie-instituut, zoals Bouwgarant. Vaak biedt zo’n branchevereniging een verzekering tegen faillissement van de aannemer, zodat u niet met een half afgebouwd pand blijft zitten en met de curator moet onderhandelen over afbouw. Controleer ook of de aannemer een CAR verzekering heeft afgesloten. Deze dekt schade die ontstaat tijdens de bouw en soms zelfs tijdens de zogenaamde onderhoudstermijn.

Laat u nooit verleiden om de opdracht over meerdere bedrijven te verdelen. Dat lijkt aanvankelijk goedkoper, maar als er problemen zijn dan gaat men de zwarte Piet naar elkaar toeschuiven met als gevolg dat niemand zijn verantwoordelijkheid neemt en u met de schade blijft zitten. Dat soort discussies kunt u makkelijk uitsluiten door met één aannemer te contracteren. Bovendien kan een aannemer bij onderaannemers vaak korting bedingen die u niet krijgt.

Een volgende vaak gemaakte fout is het klakkeloos geven van opdracht aan de aller goedkoopste aanbieder. Als iets te mooi is om waar te zijn, dan is dat meestal ook zo. Sommige aannemers offreren een veel te laag bedrag om de opdracht te krijgen, en laten u dan tijdens de bouw steeds opdracht geven voor meerwerk. Hierdoor bent u per saldo uiteindelijk meer kwijt dan bij een bouwer die het hele werk tegen de afgesproken prijs uitvoert.

Oplevering
Hoewel partijen daar in de praktijk niet veel waarde aan hechten, is de oplevering juridisch gezien bijzonder belangrijk. Alle voor de opdrachtgever zichtbare of kenbare gebreken worden door de oplevering geaccepteerd. Het is dus belangrijk dat u zich door een bouwkundige van bijvoorbeeld de Vereniging Eigen Huis of een bouwkundig adviesbureau, laat bijstaan bij de oplevering. Die weet waaraan het gebouwde moet voldoen en ziet gebreken die u niet opvallen. Zo’n deskundige zorgt ook voor een schriftelijke opleveringsrapportage waarop alle gebreken zijn vermeld en waar in staat wanneer de aannemer deze gebreken zal hebben verholpen. Schroom niet om de oplevering te weigeren als de aannemer het werk gereed meldt terwijl het werk nog niet af is of als er te veel gebreken zijn.

Klagen
Als u tijdens of na de bouw klachten of vragen heeft, kunt u de bouwer daar het best schriftelijk of per e-mail op aan (laten) spreken. Er zijn ook bedrijven die tijdens de bouw inspectierapporten opstellen. Zo bouwt u een dossier op voor als het mis gaat en voorkomt u een bewijsprobleem achteraf.