De Neef Advocaten - contract

Letter of intent

Zoals ik al vaker meldde is het sluiten van overeenkomsten een belangrijke taak van iedere ondernemer. Kleine overeenkomsten gaan meestal mondeling, per telefoon of per e-mail. Aan overeenkomsten met een groter belang gaat meestal een uitvoerig onderhandelingstraject vooraf.

Voor ondernemers is dat doorgaans niet gratis: er moet advies ingewonnen worden, er moeten manuren en vaak externe kosten worden gemaakt. Dat is niet erg als de onderhandelingen tot een opdracht leiden, maar als dat niet het geval is dan zijn alle inspanningen voor niets geweest en is de investering verdampt.

Als u onderhandelt over de totstandkoming van een overeenkomst is dat doorgaans vrijblijvend en mag u die afbreken als de voorwaarden u niet aanstaan. Toch is dat niet altijd zo. Rechters hebben uitgangspunten ontwikkeld voor de grenzen van de vrijheid om onderhandelingen af te breken. Als die grenzen worden overschreden dan kan de afbrekende partij verplicht worden om door te onderhandelen of de om de door de andere partij gemaakte kosten te vergoeden. In ernstige gevallen kan zelfs het positieve contractbelang (waaronder gederfde winst) als schade worden toegewezen.

Helaas staan de exacte grenzen niet vast. Rechters hanteren de ‘open norm’ van de redelijkheid en billijkheid, dus alles is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Om vooraf duidelijkheid te krijgen kunnen partijen een intentieverklaring opstellen, waarin afspraken worden gemaakt over de wijze waarop de onderhandelingen worden gevoerd en hoe wordt omgegaan met het afbreken van onderhandelingen. U zult begrijpen dat zo’n intentieverklaring verregaande gevolgen kan hebben. Het is daarom verstandig deze niet zo maar te ondertekenen of van het internet te plukken, maar die vooraf door uw advocaat te laten controleren.