Meerwerk - De Neef Advocaten

Meerwerk

Veel geschillen in de aannemerij zien op meerwerk, althans op de betaling van het meerwerk.

Wat is meerwerk?
Werkzaamheden die niet in de aannemingsovereenkomst (of de offerte) zijn opgenomen, maar waarvoor de opdrachtgever wel opdracht heeft gegeven/door de aannemer zijn uitgevoerd vallen onder meerwerk.

Moet de opdrachtgever meerwerk altijd betalen?
Je zou verwachten van wel, maar dat is niet altijd het geval.

Als de opdrachtgever en de aannemer samen afspreken dat er meer werk verricht moet worden en daarvoor een prijs overeenkomen is dat een nieuwe aanvullende afspraak en moet de opdrachtgever daar uiteraard voor betalen.

In de praktijk gaat het er vaak echter anders aan toe en worden er gaandeweg toevoegingen en veranderingen aangebracht, terwijl er niet wordt gesproken over een verhoging van de prijs.

De aannemer kan alleen dan een verhoging van de prijs claimen als hij de opdrachtgever tijdig heeft gewezen op de prijsverhoging die van deze toevoegingen of veranderingen het gevolg is. Tijdig betekent voordat de werkzaamheden worden uitgevoerd. Zo kan de opdrachtgever er nog over nadenken of hij deze toevoegingen en veranderingen echt wil.  

De aannemer moet dus voor de prijsverhoging waarschuwen. Doet hij dat niet dan loopt hij het risico dat de opdrachtgever niet hoeft te betalen voor de ‘extra’ uitgevoerde werkzaamheden. Dit geldt ook voor het geval de aannemer tegen zaken aanloopt die anders uitgevoerd moeten worden dan volgens plan. Hij kan dat niet zonder overleg met de opdrachtgever doen en als hij dat wel doet kan het zomaar zijn dat hij daar niet voor betaald hoeft te worden als dat tot extra kosten zou leiden.

Er is wel een vangnet. Als de opdrachtgever zelf had moeten begrijpen dat de door hem gewenste toevoegingen of veranderingen noodzakelijk leiden tot een prijsverhoging, hoeft de aannemer daarvoor niet te waarschuwen en kan de aannemer aanspraak maken op betaling van dat meerwerk.

Conclusie
Voor de aannemer is het belangrijk om tijdig voor meerwerk en een daarmee gepaard gaande prijsverhoging te waarschuwen, anders bestaat de kans dat er niet voor hoeft te worden betaald. Maak afspraken met de opdrachtgever over welk meerwerk er wordt verricht tegen welke (extra) prijs en welke betalingstermijn. U kunt het meer werk uiteraard ook op regiebasis afspreken. Leg de gemaakte afspraken schriftelijk vast, bij voorkeur middels een door de opdrachtgever ondertekende opdracht/meerwerkbon, zodat u deze afspraken later als het nodig is kunt aantonen. 

Heeft u een geschil over meerwerk? Wij helpen u verder.

mr. Isis Henriquez-van de Wetering