Nieuwe wettelijke regels voor verhuur woonruimte

Op 21 maart 2023 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de ‘Wet goed verhuurderschap’. De wet treedt waarschijnlijk per 1 juli 2023 in werking.

Wat houdt de wet in?

Er komen algemene regels voor verhuurders en bemiddelaars van woonruimte, zowel voor woningen in de vrije sector als voor sociale huurwoningen. De regels zijn opgesteld om misstanden zoals discriminatie en intimidatie, een te hoge waarborgsom en onredelijke servicekosten tegen te gaan. Voortaan wordt het verplicht om de huurovereenkomst schriftelijk vast te leggen en om huurders te informeren over hun rechten en plichten met betrekking tot het gehuurde.

Gemeenten krijgen de mogelijkheid om in een gemeentelijke verordening een verhuurvergunning verplicht te stellen, bijvoorbeeld om in kwetsbare wijken achterstallig onderhoud aan te pakken. Voor sociale huurwoningen kan de gemeente maximale huurprijzen instellen. Ook voor arbeidsmigranten kan de gemeente speciale regels opstellen, bijvoorbeeld met betrekking tot het maximaal aantal te huisvesten personen, hygiënische voorzieningen en voorzieningen voor voedselbereiding. Gemeenten worden verantwoordelijk voor toezicht en handhaving en kunnen uiteindelijk aanzienlijke boetes opleggen als de regels niet worden nageleefd.

Verhuur je woonruimte of ben je dit van plan? Houd in de gaten of de wet in werking is getreden, of de gemeente een verhuurverordening heeft ingesteld en welke nieuwe regels voor jou van toepassing zijn. Ook voor huurovereenkomsten die al zijn ingegaan vóór inwerkingtreding van de wet moeten bepaalde verplichtingen door de verhuurder worden nageleefd binnen 1 jaar na inwerkingtreding. Laat de overeenkomst daarom door onze huurrechtspecialist opstellen of nakijken.

Monique Uphus