Wettenbundels - De Neef Advocaten

NOW-regeling verlengd en aangepast

Per kamerbrief van 20 mei 2020 werd aangekondigd dat de NOW-regeling, onder aanvullende en aangepaste voorwaarden, wordt verlengd. De nieuwe regeling wordt aangeduid met NOW 2.0. Voor de voorwaarden van de eerste NOW-regeling (omgedoopt tot NOW 1.0) verwijs ik naar de blog van mr. Menno de Neef van 18 maart 2020.

Het doel van de NOW blijft ongewijzigd: namelijk het zoveel mogelijk behouden van werkgelegenheid. De basisregels van de NOW 1.0 blijven ook gelden voor de NOW 2.0, maar met aangepaste voorwaarden. Wat verandert er?

 1. De NOW-regeling wordt verlengd met drie maanden.

 2. Er kan een tegemoetkoming worden aangevraagd voor de loonkosten over de periode juni, juli en augustus 2020.

 3. De omzetdaling wordt vastgesteld over een periode van drie maanden, welke start op 1 juni, 1 juli of 1 augustus 2020. Voor de werkgevers die voor de tweede keer een beroep doen op de NOW moet deze omzetperiode aansluiten op de periode gekozen in het eerste tijdvak.

 4. De referentiemaand voor de loonsom wijzigt van januari 2020 naar maart 2020 (peildatum 15 mei 2020).

 5. De werkgever moet bij de aanvraag verklaren dat er, gedurende de periode waarover de tegemoetkoming zal worden ontvangen, voor zijn werknemers géén ontslag zal worden aangevraagd op grond van bedrijfseconomische redenen. Als er tóch ontslag is of wordt aangevraagd (en deze aanvraag niet of niet tijdig is ingetrokken), vindt er bij de uiteindelijke vaststelling van de tegemoetkoming een correctie plaats.

  Voor de NOW 1.0 geldt: Vastgesteld wordt wat het loon is van de werknemers voor wie toch ontslag is aangevraagd. Dat loon vermeerderd met een verhoging van 50% (de ‘boete’) wordt in mindering gebracht op de tegemoetkoming. De subsidie wordt derhalve met 150% van het loon van de ontslagen werknemers verminderd.

  Voor de NOW 2.0 geldt hetzelfde, maar bij ontslagaanvragen die in de periode 1 juni tot en met 31 augustus 2020 worden ingediend, zal de ‘boete’ 100% van het loon zijn in plaats van 150%.

  Als de WMCO van toepassing is, moet de werkgever bij het invullen van het aanvraagformulier voor de tegemoetkoming verklaren, dat er gedurende een periode van vier weken overleg gepleegd zal worden met de vakbonden over de voorgenomen ontslagen. Ook moet de werkgever verklaren de ontslagaanvragen niet eerder in te zullen dienen dan vier weken nadat de WMCO-melding aan de vakbeweging is gedaan.

  Werkgevers die gebruik maken van de NOW regeling mogen over 2020 en tot en met de aandeelhoudersvergadering in 2021 geen dividend of bonus (waaronder zowel winstdelingen als andere bonusbetalingen worden verstaan) uitkeren en geen eigen aandelen inkopen. Zij dienen bij de aanvraag te verklaren dat niet te zullen doen.

  Dit geldt ook voor ondernemingen en instellingen die niet via een aandeelhoudersvergadering werken, in welk geval dit geldt tot en met de vergadering waarin de jaarrekening wordt vastgesteld in 2021.

 6. Deze voorwaarde ziet niet op dividend, bonussen en aandelen over het jaar 2019, omdat de beslissingen daartoe al genomen zijn in 2019 maar er pas in 2020 tot uitbetaling wordt overgegaan.

  Het verbod om bonussen uit te keren is beperkt tot bonussen die worden uitgekeerd aan het bestuur en de directie en geldt niet voor het overige personeel.

  Dit verbod geldt alleen voor werkgevers die een subsidiebedrag ontvangen waarvoor een accountantsverklaring vereist is. Voor werkmaatschappijen die als onderdeel van een concern een tegemoetkoming hebben gekregen geldt dit drempelbedrag niet. Zij moeten zich altijd aan dit verbod houden.

 7. Voor werkgevers die gebruik maken van de NOW 2.0 wordt een inspanningsverplichting ingevoerd om hun werknemers te stimuleren aan bij- of omscholing te doen, bijvoorbeeld door (vrijkomende) tijd beschikbaar te stellen en door middelen te verschaffen via bijvoorbeeld een O&O-fonds.

 8. De NOW 1.0 houdt geen rekening houdt met seizoenspatronen. Seizoensbedrijven kunnen in januari 2020 een (fors) lagere loonsom hebben dan op maandbasis in de periode maart, april, mei 2020. Om hierin tegemoet te komen, is besloten om een aanpassing te maken voor het eerste subsidietijdvak van de NOW.

  Die aanpassing houdt een extra compensatie in voor werkgevers die vanwege een seizoenspatroon of andere redenen een te lage, niet-representatieve loonsom in januari 2020 hadden in vergelijking met de subsidieperiode van maart tot en met mei 2020.

  Deze compensatie wordt automatisch toegepast voor werkgevers voor wie dit voordelig uitpakt. Als de loonsom van maart tot en met mei 2020 hoger is dan de loonsom van driemaal januari 2020, wordt de loonsom van maart tot en met mei 2020 als uitgangspunt genomen voor de berekening van de tegemoetkoming.

  De loonsommen van april en mei 2020 worden gemaximeerd op de loonsom van maart 2020 (peildatum 15 mei).

  Met deze compensatie wordt alleen rekening gehouden bij het vaststellen van de tegemoetkoming en niet bij het bepalen van het voorschot daarop. Dit betekent dat het voordeel hiervan niet eerder zal worden genoten dan september 2020.

 9. De forfaitaire opslag op de loonkosten wordt verhoogd van 30% naar 40%.

De overheid streeft er naar om NOW 2.0-aanvragen mogelijk te maken vanaf 6 juli 2020.

Om te voorkomen dat het aanvraag- en vaststellingsproces elkaar overlappen kan de uiteindelijke vaststelling van de eerste subsidieperiode worden aangevraagd vanaf 7 september 2020. Werkgevers hebben dan tot en met 31 augustus 2020 de tijd om een aanvraag voor de tweede subsidieperiode te doen.

De genoemde datum van 7 september 2020 geldt voor werkgevers die alleen een aanvraag voor de eerste subsidieperiode hebben gedaan.

Wordt er voor beide periodes een aanvraag ingediend, of alleen voor de tweede
subsidieperiode, dan kan de uiteindelijke vaststelling van de tegemoetkoming niet eerder dan ná
afloop van het tweede tijdvak aangevraagd worden.

De NOW 2.0 wordt uitgewerkt. Deze uitwerking wordt naar verwachting in juni 2020 gepubliceerd.

Op 28 mei 2020 zijn er overigens al wijzigingen bekend gemaakt, die ook nog verder uitgewerkt moeten worden, namelijk:

 • het noodpakket 2.0, waaronder de NOW-regeling, wordt verlengd met een maand, derhalve tot en met 30 september 2020;
 • de maximale Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB wordt verhoogd naar € 50.000,- tot en met september 2020. Deze subsidie wordt als omzet meegerekend voor de NOW-regeling;
 • er wordt een korting van 5% van de uiteindelijke NOW-tegemoetkoming ingevoerd bij collectief ontslag van 20 of meer werknemers, tenzij een akkoord is bereikt met de vakbonden of het medezeggenschapsorgaan.