Huur woonruimte
Huur woonruimte

Er is nogal wat gaande in het huurrecht voor woonruimtes. Onderstaand voor huurders en verhuurders van woonruimte een korte samenvatting.

Vaste huurcontracten worden weer de norm

Sinds 2016 bestaat de mogelijkheid om huurcontracten voor bepaalde tijd te sluiten: maximaal 2 jaar voor zelfstandige woonruimte en maximaal 5 jaar voor onzelfstandige woonruimte. Binnenkort worden vaste huurcontracten weer de norm. De ingangsdatum is nog niet definitief bekend, maar vermoedelijk kunnen vanaf 1 juli 2024 alleen nog vaste huurcontracten worden gesloten. Bestaande tijdelijke contracten worden nog wel conform contract uitgediend en eindigen dus nog van rechtswege. Tijdelijke contracten blijven wel bestaan als uitzondering en alleen onder bepaalde omstandigheden of voor bepaalde doelgroepen, bijvoorbeeld:
– als de verhuurder wil gaan (proef)samenwonen en de mogelijkheid open wil houden om naar zijn woning terug te keren;
– als de woning later nodig is voor een eerstegraads familielid van de verhuurder;
– voor bepaalde doelgroepen zoals bijvoorbeeld studenten of grote gezinnen;
– om terugkeer na verblijf in het buitenland mogelijk te maken (zogenaamde diplomatenclausule);
– tijdelijke verhuur op basis van de leegstandswet in afwachting van sloop.

Oneerlijke bedingen

Op grond van een Europese Richtlijn die consumenten beschermt ontstaat meer discussie of bepaalde bepalingen in de huurovereenkomsten voor woonruimte al dan niet zijn toegestaan. Laat als professionele verhuurder bij het sluiten van nieuwe overeenkomsten het huurcontract nakijken door een deskundige. Hoe in de toekomst door de rechters wordt besloten is niet vast te stellen, maar de risico’s op afspraken tussen huurder en verhuurder die geen stand houden bij de rechter kun je wel beperken.

Goed verhuurderschap

Medio 2023 is een wet in werking getreden om ongewenste verhuurpraktijken tegen te gaan. Verhuurders moeten op grond van deze wet onder meer de huurovereenkomsten schriftelijk vastleggen, mogen niet meer dan 2 maanden waarborgsom rekenen en mogen niet intimideren of discrimineren bij toewijzing van woonruimte. Mogelijk wordt dit nog uitgebreid met maximale huurprijzen en maximale huurprijsstijgingen. De gemeentes moeten deze wet handhaven en zijn verplicht een meldpunt in te richten waar huurders met meldingen over ongewenst gedrag terecht kunnen.

Maximale huurprijsverhoging in 2024

De Wet maximering huurprijsverhoging geliberaliseerde woonruimte is met 3 jaar verlengd tot 1 mei 2027. Dit betekent dat ook de niet-sociale huurwoningen aan een maximale huurverhoging zijn gehouden, en wel van de CAO-loonontwikkeling + 1%. In 2024 is dit 5,5%. Voor de sociale huur geldt al een jaarlijks vast te stellen maximum van 3,1% tot 1 juli 2024 en van 5,8% vanaf 1 juli 2024.

Wet betaalbare huur

Om huurders te beschermen tegen te hoge huurprijzen en om meer woningen in het middensegment beschikbaar te krijgen, wil het kabinet naast de sociale huurwoningen ook de huurprijzen van het middensegment reguleren door het woningwaarderingsstelsel (WWS) voortaan ook laten gelden voor huurwoningen tot en met 186 punten. De daarbij behorende maximale huurprijs is € 1.123,13 (prijspeil juli 2023). De puntenlijst van het WWS moet bij de huurovereenkomst gevoegd worden. De wet en het WWS zorgen ervoor dat de huurprijzen in verhouding staan tot de kwaliteit van de woning. Verhuurders worden verplicht zich aan de maximale huurprijzen te houden en gemeenten kunnen hierop gaan handhaven. Het WWS zal worden gemoderniseerd. Zo zal bijvoorbeeld verduurzaming extra punten op gaan leveren en zal de WOZ-waarde worden meegewogen. Het voornemen is dat de wet vanaf juli 2024 ingaat, maar of de wet erdoor komt en of deze datum gehaald wordt is nu nog onzeker.  

Ga je huren of verhuren? Accepteer niet ieder model maar laat het huurcontract vooraf door ons bekijken. Daarmee voorkom je dure verrassingen achteraf.