Tijdelijke regeling turboliquidatie - De Neef Advocaten

Tijdelijke regeling turboliquidatie

Als de aandeelhouders de BV willen opheffen, dan kunnen zij een ontbindingsbesluit nemen en een vereffenaar aanstellen die de activa te gelde maakt en de schulden betaalt.

Als er meer baten dan schulden zijn dan betaalt hij de schulden en keert hij het overschot uit aan de aandeelhouders waarna de BV ophoudt te bestaan.

Als er meer schulden dan baten zijn moet de vereffenaar het faillissement aangeven. Dan komt er een curator die de tegoeden gaat verdelen (aan zichzelf en de fiscus).

Bij een BV die geen vermogen meer heeft, hoeft er geen formeel vereffeningstraject te worden gevolgd en kan het faillissement niet worden uitgesproken. Immers valt er voor een vereffenaar of een curator geen activa meer te gelde te maken en geen opbrengst meer te verdelen. Bij gebrek aan activa mag je de weg van de turboliquidatie volgen. Dat is een simpele route: tijdens een formele aandeelhoudersvergadering (AvA) constateren de aandeelhouders dat er door de vennootschap geen activiteiten meer worden ontplooid en dat er geen activa meer zijn. Vervolgens nemen de aandeelhouders een ontbindingsbesluit dat schriftelijk wordt vastgelegd en kan de bestuurder de BV uitschrijven bij de KvK via het formulier 17a.

Van deze mogelijkheid werd wel eens misbruik gemaakt door lieden die de BV leeghaalden en turboliquideerden om een schuldeiser onbetaald te laten. Dat is onrechtmatig van de bestuurder/aandeelhouder, maar een teleurgestelde schuldeiser heeft in een procedure bij de rechtbank vaak een bewijsprobleem.

Sinds 15 november 2023 geldt de Tijdelijke wet transparantie Turboliquidatie en moet het bestuur binnen 14 dagen na ontbinding de volgende stukken deponeren bij het handelsregister:

a) een balans en een staat van baten en lasten met betrekking tot het huidige boekjaar (het voorgaande boekjaar is al openbaar gemaakt);
b) een beschrijving van:
– de oorzaak van het ontbreken van baten op het tijdstip van de ontbinding;
– indien aan de orde, de wijze waarop de baten van de rechtspersoon te gelde zijn gemaakt en de opbrengsten zijn verdeeld, en:
– indien aan de orde, de redenen waarom een schuldeiser of schuldeisers geheel of gedeeltelijk onbetaald zijn gebleven.

Nadat het bestuur deze stukken heeft gedeponeerd, moet het de schuldeisers omgaand schriftelijk -bij voorkeur per aangetekende brief- van de deponering op de hoogte stellen.

Zo krijgen schuldeisers iets meer inzicht.

Menno de Neef