Hal kantoor - De Neef Advocaten

Vakantiedagen

Na de zomervakantie krijgen wij vaak vragen over vakantiedagen van werknemers. Daaruit blijkt dat de vakantiedagenregeling voor veel werkgevers een onbekend terrein is.

Het wettelijke minimum aantal vakantiedagen is 4 keer de overeenkomen arbeidsduur per week. Dus als een werknemer 5 dagen per week werkt heeft hij recht op 20 wettelijke vakantiedagen, als een werknemer bijvoorbeeld 3 dagen werkt zijn dat er 12. Dit noemt men de ‘wettelijke’ vakantiedagen.

Alles daarboven (als in de overeenkomst of cao meer vakantiedagen dan het wettelijke minimum worden toegekend) noemt men de ‘bovenwettelijke’ vakantiedagen.

Opbouw van vakantiedagen vindt plaats over de perioden dat de werknemer recht op loon heeft. Dus ook tijdens ziekte en schorsing bouwt hij vakantiedagen op.

Veel werkgevers denken dat zij de vakantiedagen mogen vaststellen. Dat klopt niet. Het is de werknemer die bepaalt wanneer hij vakantiedagen opneemt. Tenzij u dat in de arbeidsovereenkomst opneemt, kunt u uw werknemer dus niet verplichten om vakantiedagen op bepaalde data op te nemen. Ook niet bij einde van de arbeidsovereenkomst. Vaak wordt een werknemer tot aan zijn ontslag vrijgesteld van werkzaamheden. Dat mag, maar dat kost hem dan geen vakantiedagen. Als u een beëindigingsovereenkomst sluit, zult u dus uitdrukkelijk moeten afspreken dat hij in ruil voor de vrijstelling al zijn resterende vakantiedagen opneemt en dat deze niet meer zullen worden uitbetaald.

De werknemer heeft in ieder geval recht op twee aaneengesloten weken vakantie per jaar, of twee keer één volle week. De werknemer moet de aanvraag schriftelijk en tijdig indienen. U kunt een vakantieaanvraag binnen 2 weken na de aanvraag weigeren maar slechts als daarvoor gegronde redenen zijn. Doet u dat niet tijdig, dan is de vakantie vastgesteld overeenkomstig de aanvraag van de werknemer. Uiteraard hoeft u een werknemer met te weinig vakantiedagen geen vrij te geven.

Als een werknemer tijdens vakantie ziek wordt, dan moeten de betreffende vakantiedagen omgezet worden in ziektedagen en heeft de werknemer recht op doorbetaling. Wel moet hij zich officieel ziek melden en zich aan de controlevoorschriften houden. Laat door de arbodienst dus een spoedcontrole uitvoeren als een werknemer zich vanaf zijn vakantieadres ziek meldt.  

Vakantiedagen hebben een uiterste houdbaarheidsdatum. De wettelijke vakantiedagen (20 bij een fulltime dienstverband) vervallen zes maanden na de laatste dag van het kalenderjaar waarin de vakantiedagen zijn opgebouwd. Voor bovenwettelijke vakantiedagen (het meerdere boven dat wettelijk minimum van 20 dagen) geldt een verjaringstermijn van vijf jaar. Na die 5 jaar kan de werknemer die dagen dus niet meer opnemen of laten uitbetalen.  

Onder bijzondere omstandigheden wordt aangenomen dat de werknemer redelijkerwijs niet in staat is vakantiedagen op te nemen. Bijvoorbeeld als hij vrij vraagt maar u dat weigert, of als de werknemer zo ziek is dat hij niet kan re-integreren. In dat geval zijn de wettelijke termijnen van 6 maanden en van 5 jaar op die vakantiedagen niet van toepassing, omdat de werknemer dan niet in staat wordt geacht om vakantiedagen op te nemen.

Omdat het aan de werkgever is om de vakantiedagen te administreren, doet u er goed aan om een ouderwetse vakantiedagenkaart te gebruiken waarop de werknemer tekent voor opname van een vakantiedag, of een verplichting om vakantiedagen door middel van een ondertekend formulier aan te vragen. Als u geen goede administratie bijhoudt, kan de werknemer zich aan het eind van de arbeidsovereenkomst makkelijk op het standpunt stellen dat u die dagen niet van zijn vakantietegoed had mogen aftrekken en dan uitbetaling afdwingen.  Het risico van een gebrekkige vakantiedagenadministratie is dus volledig bij de werkgever gelegd.

Voor ATV-dagen die zijn gecreëerd om werkgelegenheid te scheppen, gelden deze regels niet. Daar mag u aparte afspraken over maken.