Vakantiedagen

Rond de zomervakantie krijgen wij vaak vragen over vakantiedagen. Hoe zit het in de basis?

Volgens de wet heeft de werknemer aanspraak op vakantie gelijk aan ten minste vier keer de overeenkomen arbeidsduur per week (de wettelijke vakantiedagen). Als een werknemer vijf dagen per week werkt, hij/zij daarmee per jaar recht heeft op 20 wettelijke vakantiedagen. Alle dagen die de werknemer daarboven krijgt (als in het arbeidscontract of de cao meer vakantiedagen dagen worden toegekend) noemt men de bovenwettelijke vakantiedagen.

Opbouw van vakantiedagen vindt alleen plaats over de perioden waarin de werknemer recht heeft op loon, dus ook tijdens ziekte, schorsing en vrijstelling van werk.  

Anders dan vaak wordt gedacht, is het de werknemer die bepaalt wanneer hij/zij vakantiedagen opneemt. U mag wel elk jaar een aantal verplichte vrije dagen aanwijzen, mits dit in een cao of in de arbeidsovereenkomst is vastgelegd. Deze verplichte vrije dagen komen in dat geval in mindering op het vakantiedagensaldo van de werknemer. De werknemer heeft in elk geval recht op twee aaneengesloten weken vakantie per jaar of op twee keer één volle week.

De werknemer moet de vakantieaanvraag schriftelijk en tijdig indienen. U kunt een vakantieaanvraag binnen twee weken weigeren, maar slechts als daarvoor gegronde redenen zijn. Doet u dat niet tijdig, dan is de vakantie vastgesteld overeenkomstig de aanvraag van de werknemer. Uiteraard hoeft u een werknemer met te weinig vakantiedagen geen vrij te geven.

Als een werknemer tijdens vakantie ziek wordt, dan tellen de dagen waarop hij/zij ziek is niet als vakantiedagen maar als ziektedagen.

De wettelijke vakantiedagen vervallen zes maanden na de laatste dag van het kalenderjaar waarin de vakantiedagen zijn opgebouwd. Voor bovenwettelijke vakantiedagen geldt een verjaringstermijn van vijf jaar. Nadat vakantiedagen zijn vervallen of verjaard kan de werknemer deze niet meer opnemen of laten uitbetalen. De verval- of verjaringstermijn geldt niet als de werknemer redelijkerwijs niet in staat is geweest om vakantiedagen op te nemen, bijvoorbeeld als u opname van vakantie heeft geweigerd of als de werknemer zo ziek was dat hij niet kon re-integreren.

De werkgever is verantwoordelijk voor het bijhouden van vakantiedagen. Wij adviseren om een ouderwetse vakantiedagenkaart te gebruiken waarop de werknemer tekent voor opname van vakantiedagen. Zo voorkomt u discussies over het vakantiedagensaldo.

De vakantiedagenregeling is complexer dan vaak wordt gedacht. Wij geven wij u graag uitleg en advies. Heeft u er wel eens aan gedacht om een vakantiedagenregeling op te laten stellen en in te voeren? Dat schept duidelijkheid en scheelt een hoop discussie.