Waarschuwingsplicht aannemer - De Neef Advocaten

Waarschuwingsplicht aannemer

De aannemer is wettelijk verplicht om zijn opdrachtgever te waarschuwen voor onjuistheden in de gekregen opdracht. Dit noemt men de waarschuwingsplicht. Die plicht ziet op de onjuistheden die de aannemer kende of hoorde te kennen. De waarschuwingsplicht ziet ook op gebreken in de door opdrachtgever aangeleverde zaken, waaronder tekeningen, berekeningen, bestekken en dergelijken. De opdrachtgever wordt door deze waarschuwing in staat gesteld eventuele schade te voorkomen.

Wanneer waarschuwen?
Als het de aannemer direct bekend is dat er sprake is van een fout, dan levert dat over het algemeen geen problemen op.

Wat lastiger wordt het als er sprake is van een niet meteen in het oog springende fout. Het hangt dan van de omstandigheden van het geval af of de aannemer de fout had moeten ontdekken. Van de aannemer wordt niet verwacht dat hij de hem ter beschikking gestelde zaken tot op het bot uitpluist op onjuistheden. Wel geldt dat hoe deskundiger de aannemer is, hoe eerder hij een fout dient te ontdekken. Andersom ontslaat bij de opdrachtgever aanwezige deskundigheid de aannemer niet van zijn waarschuwingsplicht. Het is wel een relevante factor bij het bepalen van de omvang van de eventuele schade, die zich vertaalt in een lagere schadevergoeding wegens ‘eigen schuld’.

Duidelijk waarschuwen
Als de aannemer een fout ontdekt dient hij dit met de opdrachtgever te communiceren, waarbij hij zo concreet mogelijk wijst op de fout en de mogelijke gevolgen daarvan. Volgens de rechtspraak is een onduidelijke waarschuwing gelijk te stellen met het geheel ontbreken van een waarschuwing.

Gevolgen niet of niet duidelijk waarschuwen
Voldoet de aannemer niet aan zijn waarschuwingsplicht dan is hij aansprakelijk voor de schade die door die fout wordt veroorzaakt. De verplichting tot het vergoeden van schade is beperkt tot de schade die het gevolg is van de schending van de waarschuwingsverplichting.

Conclusie
De aannemer moet alert zijn op fouten in de opdracht of in de door de opdrachtgever aangeleverde zaken en dient tijdig en duidelijk te waarschuwen. Doet hij dat niet dan wordt hij schadeplichtig.

Om aan te kunnen tonen dat u als aannemer tijdig en duidelijk heeft gewaarschuwd kunt u deze waarschuwing het beste per aangetekende post aan de opdrachtgever versturen. Omschrijf in uw brief zo duidelijk en compleet mogelijk waarvoor u waarschuwt en wat de gevolgen zijn als de opdracht desondanks ongewijzigd uitgevoerd moet worden. Wij helpen u hier graag bij.

mr. Isis Henriquez-van de Wetering