De NOW-regeling (bijna) van start - De Neef Advocaten

De NOW-regeling (bijna) van start

Op 18 maart 2020 schreef mr. Menno de Neef al over het intrekken van de Werktijdverkorting (WTV) en het in plaats daarvan invoeren van de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). De regeling moest toen nog uitgewerkt worden. Dat is inmiddels gebeurd.

Het omzetverlies
De tegemoetkoming wordt bepaald aan de hand van de omzet en de loonsom. Hoe hoger het omzetverlies, hoe hoger de tegemoetkoming. Het bepalen van het omzetverlies gaat als volgt. De totale omzet uit 2019 wordt gedeeld door vier. Vervolgens moet de uitkomst van deze som worden vergeleken met de omzet in de periode 1 maart tot en met 31 mei 2020. Als de gevolgen van de overheidsmaatregelen pas op een later moment terug te zien zijn, kunnen bedrijven er voor kiezen een andere periode op te geven voor de omzetvergelijking, te weten één of twee maanden later.

Is er sprake van een concern dan wordt voor de omzetdaling gekeken naar de omzet van het hele concern. Dit om te voorkomen dat de wijze waarop het concern is of wordt georganiseerd een (te) grote invloed heeft op de hoogte van de tegemoetkoming.

De loonsom
Voor het bepalen van de loonsom worden de gegevens uit de loonaangifte gebruikt. UWV neemt deze gegevens automatisch over en neemt hierbij het sociale verzekeringsloon (sv-loon) als uitgangspunt. Voor alle bedrijven komt daar een opslag van 30 procent bovenop voor de werkgeverslasten (zoals vakantiegeld, pensioenen en de werkgeverspremies).

Verder geldt de volgende beperking: het loon mag niet meer bedragen dan € 9.538,- bruto per werknemer per maand. Het loon boven dit maximum wordt niet gecompenseerd.

Vervolgens wordt de loonsom in de tegemoetkomingsperiode vergeleken met de loonsom van januari (zoals bekend bij de Belastingdienst). Als die loonsom ontbreekt, dan wordt er vergeleken met de loonsom van november 2019. Om ‘calculerend gedrag’ te voorkómen, worden wijzigingen in de loonaangifte van januari die ná 15 maart zijn doorgegeven niet meegenomen.

Voor iedereen waarvoor loonaangifte wordt gedaan en die verzekerd is voor de WW, ZW of WIA, wordt het loon meegerekend. Dat geldt ook voor het loon van flexibele krachten.

Wanneer aanvragen?
De aanvraag moet ingediend worden bij UWV. UWV is op dit moment bezig met het uitvoeren van de laatste testen. Naar verwachting zal het NOW-loket op 6 april 2020 geopend worden. De aanvraagperiode loopt tot en met 31 mei 2020.

Bedrijven die voor een tegemoetkoming in aanmerking komen, zullen (in drie termijnen) een voorschot van 80% ontvangen. De eerste termijn kunnen zij binnen twee tot vier weken tegemoet zien.

Definitieve berekening
Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de tegemoetkoming is toegekend, moet de werkgever een definitieve vaststelling van de tegemoetkoming aanvragen. In beginsel is hiervoor een accountantsverklaring vereist. UWV zal de definitieve tegemoetkoming binnen 22 weken vast stellen.

Bijsturen
In verband met de grote haast waarmee de regeling is vastgesteld, heeft de wetgever weinig tot geen rekening kunnen houden met bedrijfs- en sectorspecifieke verschillen. Het kabinet heeft daarom toegezegd de NOW-regeling te zullen monitoren en zo nodig (mits uitvoerbaar) aanpassingen te zullen doorvoeren.

Advies
Het voorgaande is een beknopte weergave van de uitwerking van de NOW-regeling. Mogelijk zijn in uw situatie uitzonderingen van toepassing. Vraag voor uw specifieke situatie altijd informatie op bij een deskundige. Bij De Neef Advocaten kunt u hiervoor terecht bij mr. Isis Henriquez-van de Wetering.