Spiegel spreekkamer - De Neef Advocaten

Een soort eigendomsvoorbehoud

Veel leveranciers gebruiken het eigendomsvoorbehoud. Een eigendomsvoorbehoud zorgt ervoor dat de eigendom van geleverde zaken niet overgaat door de levering, maar pas na betaling van de koopsom. Het eigendomsvoorbehoud geldt niet automatisch, maar moet tussen partijen worden afgesproken. Daarom vind je zo’n eigendomsvoorbehoud meestal in algemene voorwaarden.

Om leveranciers die geen eigendomsvoorbehoud hebben bedongen, tegemoet te komen bij wanbetalers, heeft de wetgever het recht van reclame bedacht. Dit recht houdt in dat de verkoper van een aan de koper afgeleverde zaak, de zaak schriftelijk van de koper kan terugvorderen, als de prijs niet is betaald. Door deze verklaring wordt de koop ontbonden en eindigt het recht van de koper.

Dit recht werkt ook als de koper failliet gaat of in de schuldsanering terecht komt, zodat hij de koopsom niet (geheel) zal betalen. De verkoper kan de niet betaalde zaken dan terugeisen. De curator of bewindvoerder kan de zaken dan houden door alsnog de koopprijs te betalen of daarvoor zekerheid te stellen.

Als de koopsom al gedeeltelijk betaald is, kan de verkoper de zaken terugvorderen tegen teruggave van het reeds betaalde. Immers, in dat geval heeft de verkoper betaling ontvangen van het openstaande bedrag.

De wetgever heeft nog wel beperkingen opgenomen. Zo dient het afgeleverde zich nog in dezelfde staat te bevinden als waarin het werd afgeleverd. Het zal van de soort producten afhangen en de wijze waarop deze zijn geleverd of hier sprake van is. Een verdere en meer ingrijpende beperking is te vinden in de korte termijn waarbinnen een verkoper een beroep op de regeling kan doen. De bevoegdheid van de verkoper om een beroep op het recht van reclame te doen vervalt, wanneer zowel zes weken zijn verstreken nadat de vordering tot betaling van de koopprijs opeisbaar is geworden, als zestig dagen, te rekenen van de dag waarop de zaak onder de koper is opgeslagen.

Het is dus zaak alert te zijn en snel te reageren op berichtgeving omtrent een faillissement van uw kopers/afnemers. Voor de al genoemde ‘snelle’ crediteuren bestaat er zo de mogelijkheid de schade te beperken of zelfs tot nul terug te brengen.