Gevolgen van de coronacrisis voor huurzaken - De Neef Advocaten

De coronamaatregelen raken de hele samenleving. Ook voor huurovereenkomsten heeft dit gevolgen.

Woningen
De minister van Milieu en Wonen heeft met verhuurdersorganisaties en brancheverenigingen afspraken gemaakt.

 •  Zo zullen tijdelijk geen huisuitzettingen plaatsvinden, tenzij er duidelijke redenen zijn om dit ondanks de crisis toch te doen, bijvoorbeeld als sprake is van criminele activiteiten of ernstige overlast. Dit is geen wet, maar beleid en dus niet afdwingbaar. Als je als verhuurder toch tot uitzetting over wilt gaan, kan het ook zijn dat de partijen die bij de praktische uitvoering betrokken zijn (politie, deurwaarder, slotenmaker) geen medewerking willen verlenen in verband met de aan te houden afstand van 1,5 meter.
 •  Verder is er spoedwetgeving in de maak die het mogelijk maakt om tijdelijke huurcontracten van woningen te verlengen. Dat kan een oplossing bieden voor huurders die geen mogelijkheid hebben om een andere woning te zoeken. Welke contracten nu exact onder deze wet vallen, wat de maximale duur van de verlenging wordt en over welke periode deze wet van kracht zal zijn, is nog onduidelijk.
 • Professionele verhuurders van woningen zullen zich inspannen om maatwerk te leveren aan huurders die als gevolg van de crisis tijdelijk de huur niet kunnen betalen en zij zullen afzien van het berekenen van incassokosten aan huurders die door de crisis in de problemen zijn gekomen.

Detailhandel
Vastgoed- en retailorganisaties hebben eveneens afspraken gemaakt.

 • Kwartaalhuren worden omgezet in maandhuren.
 • Waar nodig krijgen retailers uitstel van betaling van de huur van 1 april tot 20 april.
 • Voorlopig worden geen boetes of rente gerekend over uitgestelde huurbetalingen.
 • Retailers krijgen de mogelijkheid om tot eind april a.s. niet aan hun exploitatieverplichting te voldoen, dat wil zeggen aan hun plicht om het gehuurde zelf, daadwerkelijk en volledig te gebruiken.
 • Sommige banken komen verhuurders tegemoet door de aflossing van leningen tot 2,5 miljoen euro op te schorten voor een
  periode van 6 maanden. De rentebetaling gaat wel door. Verhuurders moeten kunnen onderbouwen welke panden dit betreft
  en welke huurders hun betaalverplichting als gevolg van de coronacrisis niet kunnen voldoen.

Kantoren
Kantoren hebben over het algemeen te maken met soepeler huurvoorwaarden en zijn daardoor flexibeler. De gevolgen voor
huurders van kantoren zijn gemiddeld genomen ook minder direct voelbaar. Mij zijn geen aparte afspraken bekend, maar de
ontwikkelingen gaan snel en wat niet is kan nog komen.

Ten slotte
In het algemeen geldt dat de juridische mogelijkheden afhangen van wat partijen zijn overeengekomen. Huurders kunnen mogelijk een beroep doen op onvoorziene omstandigheden. Dit moet dan niet contractueel zijn uitgesloten en bovendien moet sprake zijn van een omstandigheid waarin het contract niet voorziet, waarvan de impact dusdanig is dat van de verhuurder naar redelijkheid en billijkheid niet kan worden verlang dat het contract ongewijzigd in stand blijft en de omstandigheid moet niet voor rekening komen van de huurder. De lat voor een geslaagd beroep hierop ligt echter hoog en of dit kansrijk is hangt, zoals bijna alles in huurgeschillen, af van de exacte omstandigheden van het geval en de belangen over en weer.

De huidige lijn die zich in de rechtspraak lijkt af te tekenen is dat het redelijk wordt geacht dat de pijn over partijen wordt verdeeld. Vanuit deze optiek is het ter voorkoming van juridische procedures vooral aan te raden om open te staan voor overleg en om creatief te kijken naar de mogelijkheden om te zorgen dat zoveel mogelijk partijen de crisis kunnen doorstaan. Te denken valt aan spreiding van huurbetaling, uitstel van huurbetaling, omzetting van huurbetaling in een lening, zo nodig met extra zekerheden zoals bijvoorbeeld borgstelling of vestiging van hypotheek, tijdelijk een (gedeeltelijk) andere bestemming overeenkomen.

Het is dan wel aan te raden om deze afspraken schriftelijk goed vast te leggen. Uiteraard kunnen wij u hierbij behulpzaam zijn.