Spreekkamer - De Neef Advocaten

Naar Nederlands recht zijn alle vorderingen onderworpen aan verjaring

Naar Nederlands recht zijn alle vorderingen onderworpen aan verjaring. Het verjaren heeft tot gevolg dat niet langer hoeft te worden nagekomen.

De wet kent een algemene verjaringstermijn van 5 jaar voor vorderingen op grond van een overeenkomst. Daarnaast kent de wet vele uitzonderingen op deze algemene termijn.

Verjaring kan op verschillende manieren worden voorkomen. Het starten van een procedure waarin nakoming van de verplichting wordt gevorderd heeft tot gevolg dat de verjaring niet intreedt. Door de andere partij schriftelijk aan te manen verlengt men de verjaringstermijn. De wet noemt dit “het stuiten van de verjaring”.

Het doel van verjaring is dat er op een bepaald moment een einde komt aan een onzekere situatie. Deze onzekerheid vindt haar oorsprong in de vraag of de wederpartij alsnog nakoming van een bepaalde verplichting zal verlangen. Door verjaring is dat op enig moment niet meer mogelijk. Daarnaast beschermd de verjaring tegen het risico dat bewijs door verloop van tijd verloren gaat. Denk in dit kader vooral aan het verliezen van documenten en het vervagen van herinneringen van bijvoorbeeld getuigen.

Van oudsher kent het vervoerrecht kortere verjaringstermijnen. De gedachte hierachter is dat vervoerders extra bescherming verdienen. De vervoerder neemt tussen de handelende partijen een kwetsbare positie in. Hij heeft gedurende een bepaalde periode en onder risicovolle omstandigheden de verantwoordelijkheid voor vaak kostbare lading. Daarvoor ontvangt hij een relatief geringe vergoeding. De vervoerder heeft er belang bij om snel na het voltooien van het transport te weten of er een claim volgt. Bij eventueel verlies of schade aan de lading dient onder meer vast te worden gesteld wat de oorzaak van de schade of het verlies is, en of dit heeft plaatsgevonden binnen de periode dat de vervoerder aansprakelijk is. Hoe meer tijd er verstrijkt na het vervoer, hoe moeilijker het voor de vervoerder is om zich tegen een claim te verweren.

Partijen bij een vervoerovereenkomst zijn zich niet altijd bewust van de korte verjaringstermijnen. Soms is het bepaald niet eenvoudig om vast te stellen welke verjaringsregeling of verjaringstermijn van toepassing is. Gezien de gevolgen van verjaring is van groot belang om bij een geschil eerst de geldende verjaringstermijn vast te stellen en het handelen daarop af te stemmen. Bij twijfel is het raadzaam om advies in te winnen, voordat het te laat is.

Ook bij de koopovereenkomst gelden kortere verjaringstermijnen.