Isis Henriquez - van de Wetering - De Neef Advocaten

Transitievergoeding aan 2 jaar zieke werknemer betaald?

Als uw werknemer langer dan twee jaar ziek is, hoeft u hem geen loon meer te betalen. Ook komt het opzegverbod bij ziekte te vervallen en mag u de arbeidsovereenkomst -met voorafgaande toestemming van UWV- opzeggen.

Omdat de werknemer door de opzegging recht krijgt op de transitievergoeding, laten veel werkgevers de arbeidsovereenkomst maar doorlopen. Men noemt dat een ‘slapend’ dienstverband. Werkgevers vinden het niet rechtvaardig dat zij na twee jaar het loon doorbetaald te moeten hebben (naast de re-integratiekosten) ook nog een transitievergoeding moeten betalen als zij afscheid willen nemen van de zieke werknemer.

Bij een slapend dienstverband bestaat de arbeidsovereenkomst nog gewoon, alleen hoeft de werkgever het loon niet meer te betalen. Als de werkgever volgens UWV netjes aan zijn re-integratieverplichtingen heeft voldaan, eindigt de loondoorbetalingsplicht na 104 weken.

De werknemer met een slapend dienstverband blijft wel in dienst, maar heeft geen recht op loon zolang hij niet werkt omdat hij ziek is. De werknemer kan dan een WW of WIA-uitkering aanvragen. De enige verplichting die voor de werkgever nog bestaat is de werknemer als die weer beter wordt te laten re-integreren, al dan niet in aangepast werk.  

Door een slapend dienstverband wordt de zieke werknemer de transitievergoeding ‘ontnomen’. Toch is een slapend dienstverband toegestaan. Als de werknemer zelf ontslag neemt krijgt hij geen transitievergoeding en misschien ook geen uitkering, omdat hij dan verwijtbaar werkloos is. Het enige dat een werknemer kan doen is onderhandelen over een ontslag met wederzijds goedvinden.

Het lijkt voor de werkgever een mooie oplossing, zo’n slapend dienstverband, maar toch kleven daar risico’s aan.

1) Als de werknemer weer (gedeeltelijk) beter wordt, zal de werkgever hem passende arbeid moeten aanbieden U moet dus meewerken om hem weer aan het werk te krijgen en weer loon gaan betalen. Als de werknemer vier weken weer volledig aan de slag is geweest en weer ziek wordt, heeft hij weer twee jaar recht op loondoorbetaling.

2) Als u de werknemer op een later moment alsnog wilt ontslaan, heeft hij recht op een hogere transitievergoeding dan na die 104 weken het geval was. De hoogte van de transitievergoeding is namelijk afhankelijk van het aantal dienstjaren van de werknemer, waarbij ook de dienstjaren dat de werknemer geen recht op loon meer had, meetellen.

3) De werknemer met een slapend dienstverband telt ook mee bij de toepassing van het afspiegelingsbeginsel bij een reorganisatie.   

Om te voorkomen dat werkgevers dienstverbanden laten slapen, heeft de wetgever een compensatieregeling in het leven geroepen. Deze gaat per 1 april 2020 (dat is geen grapje) gelden.

Werkgevers die na 1 juli 2015 een transitievergoeding hebben betaald aan werknemers die langer dan twee jaar ziek waren, krijgen een compensatie voor de betaalde vergoeding. De compensatie wordt betaald voor alle arbeidsovereenkomsten die zijn geëindigd vanwege langdurige ziekte. Of dat nu is door ontslag, door wederzijds goedvinden of omdat het tijdelijke contract was afgelopen. De compensatie wordt betaald uit het Algemeen Werkeloosheidsfonds, waardoor er wel een premieverhoging tegenover staat. 

De vergoeding ziet alleen op de daadwerkelijk uitbetaalde transitievergoeding. Het deel van de transitievergoeding dat verschuldigd is over de dienstjaren waarin het dienstverband slapend was, wordt niet gecompenseerd. Daarnaast is de compensatie beperkt tot het bedrag van het brutoloon dat is betaald tijdens de ziekte van de werknemer.

Let op, de aanvraag voor de compensatie moet tijdig worden ingediend bij UWV voorzien van de benodigde bewijsstukken. Voor transitievergoeding die worden verstrekt ná 1 april 2020 geldt een termijn van zes maanden nadat deze (volledig) is betaald. Voor de oude gevallen (transitievergoedingen betaald tussen 1 juli 2015 en 31 maart 2020) geldt dat de compensatie moet worden aangevraagd binnen zes maanden na inwerkingtreding, dus tussen 1 april 2020 en 30 september 2020.      

Bewaar het dossier (arbeidsovereenkomst, re-integratiedossier, ontslagtoestemming van UWV/ontbindingsbeschikking/beëindigingsovereenkomst, berekening transitievergoeding, de eindafrekening en de kosten van loondoorbetaling tijdens ziekte/loonstroken en het betaalbewijs waaruit blijkt dat de transitievergoeding is betaald) van uw ontslagen zieke werknemers dus goed, dan kunt u volgend jaar met terugwerkende kracht de transitievergoeding terughalen.

Isis Henriquez-van de Wetering